Personuppgiftsbehandling

Vi samlar in personuppgifter om dig som gäst enligt dataskyddsförordningen artikel 6, 1b;
"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås."

Dina uppgifter sparas i vårt bokningssystem, i vårt betalningssystem samt i vissa fall i vår bokföring.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparat om dig, för eventuell radering eller ändring, ta kontakt med oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Vi gallrar dina personuppgifter årligen i den mån det är möjligt utifrån lagkrav.

Det är endast anställda på Vita huset vid Stora Le som hanterar dina personuppgifter.

Undantag gäller för utländska gäster där vi enligt myndighetskrav måste spara namn, adress och personnummer i tre månader. Dessa uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter på begäran.

Personal data processing

We collect personal information about you as a guest according to Data Protection Regulation Article 6, paragraph 1b;
"The treatment is necessary to fulfill an agreement to which the data subject is a party or to take measures at the request of the data subject before such an agreement is concluded."
Your information is saved in our booking system, payment system and in some cases in our accounting.
If you want to know what information we have saved about you, for any deletion or change, please contact us.
We erase your personal data annually to the extent that it is possible based on legal requirements.
Only employees at Vita huset vid Stora Le handles your personal data.
Exceptions apply to foreign guests where we according to regulatory requirements must save name, address and social security number for three months. These
information may be disclosed to authorities upon request.